Video

Hình ảnh công ty


Hình ảnh công trình


3. APO-Solar

3. APO-Solar

Năng lượng mặt trời APO CORP cho công nghiệp sấy
Chúng tôi đã phát triển thương hiệu NLMT cho công nghiệp sấy hoàn toàn tự động trong 5 năm qua.
Dự án năng lượng mặt trời APO CORP cho công nghiệp sấy
Việc sử dụng thiết bị nước nóng năng lượng mặt trời dùng để cung cấp nước nóng cho các hoạt động sinh hoạt cũng như sản xuất đang được quan tâm và áp dụng rất nhiều, thay cho thiết bị nước nóng sử dụng điện để giảm thiểu việc sử dụng điện năng và tận dụng hiệu quả nguồn năng lượng mặt trời